Atrasti 102 rezultāti

Nosaukums Kontaktpersona Telefons
Balvu rajona sieviešu biedrība "Rudzupuķe" Ilona Džigure, Maruta Paidere 22042026, 26392
Darbības mērķis Apvienot un aktivizēt aktīvam darbam un atpūtai Balvu rajona sievietes; veicināt sieviešu izglītošanu, pašapziņas celšanu; sadarbības veicināšana ar citām sieviešu organizācijām Latvijā un ārvalstīs.
Adrese Teātra iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
E-pasts [email protected]; [email protected]
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Bērzpils biedrība "Labo siržu asociācija" 26586165
Darbības mērķis Sniegt palīdzību pēc iespējām visiem cilvēkiem Latvijā un Balvu rajonā materiāli; Dibināt sakarus un sadarboties ar citām nevalstiskajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs; Organizēt labdarības pasākumus; Daudzbērnu ģimeņu dzīves attīstības veicināšana un atbalstīšana.
Adrese Beļauski, Bērzpils pag., Balvu nov., Latvija
Novada teritoriālā vienība Bērzkalnes pagasts
Mednieku un makšķernieku biedrība "Bērzkalne" 26489727
Darbības mērķis Apvienot medniekus un makšķerniekus medību un makšķerēšanas organizācijai un atpūtai; iesaistīt biedrus medību faunas, zivju krājumu aizsardzības jautājumu risināšanā; organizēt komercmedības un komercmakšķerēšanu.
Adrese Jaunatnes iela 20, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Bērzpils pagasta sieviešu biedrība "Dzērvenīte" Biruta Bogdane 28373477, 26599
Darbības mērķis Apvienot un aktivizēt aktīvam darbam un atpūtai Bērzpils pagastā dzīvojošās un strādājošās sievietes; veicināt sieviešu izglītošanu, pašapziņas celšanu; sadarbības veicināšana ar citām sieviešu organizācijām rajonā, Latvijā un ārvalstīs; aktīvi iesaistīt jaunietes biedrības darbā; sadarboties ar pagasta pašvaldību.
Adrese Dārza iela 27, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576, Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Bērzpils pagasts
Balvu pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība 64521965, 26485
Darbības mērķis Veicināt ugunsdrošību ražotnēs, sabiedriskajās ēkās un dzīvojamās mājās; organizēt brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu piedalīšanos ugunsgrēku dzēšanā Balvu rajona pilsētās un pagastos; veikt profilaktiskos un organizatoriskos pasākumus ugunsgrēku novēršanai un biedrības biedru prasmīgai darbībai ugunsgrēkos.
Adrese Sporta iela Sporta- atpūtas centrs, Vectilža, Vectilžas pag., Balvu nov., Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Vectilžas pagasts
Biedrība Balvu novada attīstības veicināšanai "SAVI" Elita Teilāne 29157234
Darbības mērķis Sociālās atstumtības mazināšana; vietējās attīstības veicināšana; paaudžu sadarbības stiprināšana; novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana; līdzsvaotas kultūrvides attīstība un garīgo vērtību popularizācija sabiedrībā; izglītības atbalsta iniciatīvu veicināšana Balvu novadā.
Adrese Brīvības iela 48, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Biedrība "Retro moto klubs "RŪSA VĒJĀ"" Kaspars Romanovs 26425960
Darbības mērķis veicināt retro motociklu saglabāšanu un restaurāciju, motosporta un moto tūrisma popularizēšanu Latvijā, izglītojošu un labdarības pasākumu organizēšanu.
Adrese Krasta iela 3, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572, Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Tilžas pagasts
Aktīvo un radošo jauniešu biedrība "SPIĻKA" 29447178
Darbības mērķis apvienot Bērzpils pagasta, Balvu novada un Rugāju novada jauniešus, kam ir interese par pasākumu organizēšanu, vadīšanu, uzlabojot jauniešu dzīves kvalitāti, veicināt viņu iniciatīvas līdzdalību lēmumu pieņemšanā, projektu rakstīšanā un dažādu sporta un kultūras pasākumu organizēšanā, izglītojošu un izklaidējošu pasākumu veidošana un vadīšana. Dibināt sakarus un sadarboties ar citām nevalstiskajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.
Adrese Ceriņi, Beļauski, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576, Latvija
Novada teritoriālā vienība Bērzpils pagasts
Tilžas pagasta sieviešu biedrība "Tilžas Oāze" 26590756, 28784
Darbības mērķis Apvienot un aktivizēt aktīvam darbam un atpūtai pagasta sievietes; veicināt sieviešu izglītošanu, pašapziņas celšanu; sadarbības veicināšana ar citām sieviešu organizācijām Latvijā un rajonā.
Adrese Vīksnas pagasta padome, Vīksnas pag., Balvu nov., Latvija
Novada teritoriālā vienība Vīksnas pagasts
Balvu rajona Lazdulejas pagasta lauku iedzīvotāju biedrība "Lazduleja" Mārīte Berķe 26355663
Darbības mērķis Celt lauku iedzīvotāju pašapziņu, veicināt zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī brīva laika lietderīgu izmantošanu. Mazināt lauku iedzīvotāju nabadzību un sociālo izslēgtību, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību. Mazināt vardarbības ģimenē izraisītās sekas, veikt preventīvos pasākumus pret vadrabību ģimenē. Mazināt alkoholisma un narkomānijas izplatību bērnu un jauniešu vidū. Veicināt ģimeņu aktivitāti veselīga un aktīva dzīvesveida realizēšanā un propagandā. Saglabāt kultūras, vēstures un dabas mantojumu. Sekmēt apkārtējās vides sakopšanu un uzturēšanu. Dibināt un uzturēt kontaktus ar citām nevalstiskajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.
Adrese Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu nov., Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Lazdulejas pagasts
Saulessvece Zita Mežale Silvija LočmeleZita Mežale Silvija LočmeleZita Mežale Silvija LočmeleZita Mežale Silvija LočmeleZita Mežale Silvija LočmeleZita Mežale Silvija Ločmele 26404392 291701
Darbības mērķis Sabiedrības integrācija
Adrese Briežuciems, Briežuciema pag., Balvu nov., Latvija
Mājas lapa www.orudi.lv E-pasts [email protected]; [email protected]@inbox.lv; [email protected]@inbox.lv; [email protected]@inbox.lv; [email protected]@inbox.lv; [email protected]@inbox.lv; locmelesilvija
Novada teritoriālā vienība Briežuciema pagasts
Guņkurs
Darbības mērķis Sabiedrības integrācija
Adrese Apsītes, Ciganova, Lazdulejas pag., Balvu nov., LV-4592, Latvija
Novada teritoriālā vienība Lazdulejas pagasts
Motoklubs Spieķi Vējā 29184554
Darbības mērķis Citur neklasificētu organizāciju darbība
Adrese Ezera iela 40 k-37, Balvi, Balvu nov., Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Starptautiskā šķīrējtiesa
Darbības mērķis Sabiedrības izglītošana par šķīrējtiesu darbību.
Adrese Teātra iela 14—12, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija 29141688
Darbības mērķis Profesionālu organizāciju darbība
Adrese Bērzpils iela 14—16, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta