Atrasti 102 rezultāti

Nosaukums Kontaktpersona Telefons
Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta klubs "KRAMS" 26459672
Darbības mērķis Balvu novada uzņēmēju, organizāciju vadītāju, sabiedriski aktīvu cilvēku apvienošana, lai veicinātu Balvu novada ekonomisko attīstību.
Adrese Bērzpils iela 67A, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Latgales Skolotāju Atturībnieku asociācija 29363382
Darbības mērķis Apvienot un aktivizēt atturībniekus skolotājus, skolēnus, studentus, pulciņu, jaunatnes atturībnieku organizāciju vadītājus, bērnu vecākus, citas jaunatnes pretalkohola audzināšanā ieinteresētās personas.
Adrese Dārza iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
MEŽĢIS Skaidrīte Šnepere 29157441
Darbības mērķis Sociālās atstumtības mazināšana; vietējās attīstības veicināšana; paaudžu sadarbības stiprināšana; novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana; garīgo vērtību popularizācija sabiedrībā
Adrese Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
PRO.ini Aigars Andersons 28233997, 29827
Darbības mērķis Palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem, īpaši jaunatnei, būt par saimniekiem savā zemē un veidot veselīgu, dzīvespriecīgu un harmonisku sabiedrību, motivējot ikvienu Latvijā dzīvojošo uz pozitīviem ideāliem.
Adrese Ievulīči, Druvenieki, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566, Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Kubulu pagasts
Raibais kaķis 26120141
Darbības mērķis Veidot kopīgas jaunatnes programmas, veicinot veselīgu jaunatnes dzīvesveidu, organizēt jaunatnes brīvā laika pavadīšanas iespējas un jauniešu pašizglītošanās darbu, iesaistīt vecākus organizācijas darbā.
Adrese Teātra iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Sporta klubs KUBULI Ilze Liepiņa 26158302, 26984
Darbības mērķis Attīstīt un popularizēt 4X4 sportu Kubulu pagastā un Balvu rajonā; Piesaistīt bērnus un skolēnus aktīvai atpūtai, organizējot sporta pasākumus.
Adrese Ķezberkalns- 2, Kubulu pag., Balvu nov., Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Kubulu pagasts
abi A 26145463
Darbības mērķis Jauniešu integrācija Balvu un LAtvijas attīstības procesos;sporta, kultūras pasākumu organizēšsana bērnu un jauniešu vecuma grupām;informēt par bērnu un jauniešu interešu un talantu attīstīšanas iespējām
Adrese Brīvības iela 102, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Balvu olūts Ruta Bukša 26620641
Darbības mērķis Veicināt dialogu starp dažādām sociālām grupām;Eiropas, Latvijas un Balvu novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un popularizēšana;inovatīvu ideju atbalstīšana;veicināt vietējo ražojumu atpazīstamību un pieejamību Latvijas un Eiropas tirgū
Adrese Kāpostiņu mājas, Fabrika, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566, Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Kubulu pagasts
Terpsihora 29827377
Darbības mērķis Celt Latvijas iedzīvotāju, īpaši jaunatnes, pašapziņu; popularizēt pozitīvu, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, veidojot harmonisku sabiedrību.
Adrese Brīvības iela 64—5, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Mednieku klubs "Nastrova" 29134360
Darbības mērķis Piedalīties dabas aizsardzības un ekoloģisko pasākumu organizēšanā; Piedalīties medību trofeju izstādēs; Veikt mednieku apmācību, medību sporta sacensību organizēšanu, nomāto medību platību (iecirkņu) apsaimniekošanas organizēšanu; Organizēt komercmedības.
Adrese Teātra iela 4—53, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
DERIGO 26521601
Darbības mērķis Apvienot personas, kuras ar savām zināšanām, vēlmi un centieniem vēlas un spēj sniegt atbalstu un uzlabot dzīves kvalitāti sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, kas pakļautas sociālās atstumtības riskam.
Adrese Ceļmalas, Cērpene, Briežuciema pag., Balvu nov., LV-4567, Latvija
Novada teritoriālā vienība Briežuciema pagasts
Redaktoru klubiņš 29856126
Darbības mērķis Apvienot Balvu rajona jauniešus, kam ir interese par žurnālistiku, veicināt skolu avīžu izdošanu, rosināt un nodrošināt informācijas apmaiņu starp jauniešiem, viņu vecākiem un skolotājiem, iesaistīt jauniešus sabiedriskajos procesos.
Adrese Bērzpils iela 50—62, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
FUTBOLA KLUBS "BALVU VILKI" Gints Grīslis 26419792, 64507
Darbības mērķis Sporta un atpūtas attīstība dažāda vecuma grupu iedzīvotāju vidū. Sportiskas ievirzes izklaides un atpūtas pasākumu organizēšana telpās un ārā. Futbola sporta veida attīstība Balvos un Balvu rajonā.
Adrese Brīvības iela 68—8, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Balvu pamatskolas skolēnu "Vecmāmiņu klubiņš" Nadzežda Bogdanova 26300049
Darbības mērķis veicināt bērnu un vecvecāku līdzdarbošanos skolas pasākumus; veidot bērnu prasmi kontaktēties ar pieaugušajiem; ļaut vecvecākiem iepazīt skolas dzīvi un savu mazbērnu saskarsmē ar vienaudžiem; radīt vecvecākiem interesi par bērna skolu; aizināt vecvecākus atbalstīt skolu
Adrese Brīvības iela 47, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Eiroreģions "Pleskava, Livonija" 29163807
Darbības mērķis Latvijas pierobežas pašvaldību un citu institūciju organizēta pārstāvība Eiroreģionā, lai izstrādātu un realizētu kopēju stratēģiju pierobežas reģiona sadarbībā, ekonomiskā un sociālā progresa nodrošināšanā, kultūras attīstībā, infrastruktūras un pakalpojumu pilnveidošanā un savstarpējās palīdzības sniegšanā.
Adrese Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta