Atrasti 102 rezultāti

Nosaukums Kontaktpersona Telefons
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku atbalsta fonds PEDAGOGS.LV (nodibinājums) Sņežana Pundure 28818509
Darbības mērķis Izveidot Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku informatīvu interneta vietni www.pedagogs.lv ar kura starpniecību veicināt sabiedrībā pozitīvu skolotāju tēlu, piesaistīt sabiedrības uzmanību skolotāju vispārcilvēciskajām un pedagoģiskajām vērtībām. Apvienot sabiedrības spēkus un resursus, kas skolotājiem palīdzēs realizēt pedagoģiskās, garīgi ētiskās, kultūras un personības vērtības. Veicināt skolotāju pieredžu apmaiņu, pedagogu personības un profesionālo iemaņu pilnveidi, izdodot skolotāju rakstītās grāmatas, organizēt zinātniskas un metodiskas konferences, seminārus, lekcijas, ekskursijas, izstādes un tamlīdzīgus pasākumus, kā arī organizēt izglītojošus kultūras un atpūtas pasākumus. Radīt finansēšanas avotus nodibinājuma mērķu sasniegšanai. Piedalīties izglītības normatīvo aktu izstrādāšanā un sabiedriskā ekspertīzē.
Adrese Administratīvā ēka, Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu nov., LV-4592, Latvija http://www.pedagogs.lvAdministratīvā ēka, Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu nov., LV-4592, Latvija http://www.pedagogs.lv
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Lazdulejas pagasts
Balvu rajona Vīksnas pagasta jauniešu biedrība "VIKO" Ligita Kacēna 29658930, 28784
Darbības mērķis Apvienot un aktivizēt darbam un atpūtai Vīksnas pagasta jauniešus;Veicināt jauniešu izglītošanu, pašapziņas celšanu un iesaistīšanu dažādos kultūras un atpūtas pasākumos;Veicināt sadarbību ar citām organizācijām Latvijā un ārpus tās.
Adrese Vīksnas pagasta padome, Vīksnas pag., Balvu nov., Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Vīksnas pagasts
Biedrība "Bastions Balvi" Edgars Kaļva 29336428
Darbības mērķis Veicināt basketbola, futbola, volejbola, florbola un citu sporta veidu attīstību Balvu novadā, Latgales reģionā un Latvijā.Popularizēt veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā, mērķtiecīgi iesaistot jaunatni un pārējos iedzīvotājus sporta aktivitātēs, nometnēs, izglītojošos semināros un kultūras pasākumus.Integrēt cilvēkus ar īpašām vajadzībām (t.sk. kustību traucējumiem) sabiedrībā, iesaistot sporta aktivitātēs, lai uzlabotu un nostiprinātu veselību, un veicinātu visu vecumu personu ar invaliditāti fizisko, sociālo un psiholoģisko rehabilitāciju.Sporta un kultūras motivācijas programmu izstrāde un ieviešana sociālā riska grupām (bezdarbnieki, ilgstoši bezdarbnieki, maznodrošinātie, bērniem no nelabvēlīgajām ģimenēm, jaunām māmiņām, pensionāri, u.c. grupām).
Adrese Skolas iela 14, Balvu stacija, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566, Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Kubulu pagasts
Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība "SAIME" Maruta Arule 29373830
Darbības mērķis Rosināt sabiedrības interesi par tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanu un veidošanu, palīdzot atgūt pašapziņu, apzinoties sevi par garīgi bagātu tautu;iesaistīt sociālās atstumtības riskam pakļautos iedzīvotājus pagasta dzīves aktivitātēs;sadarboties ar citām NVO un iedzīvotāju interešu grupām, pagastā, rajonā, Latvijā, dibinot kontaktus, iesaistoties dažādās aktivitātēs, izzināt un gūt priekšstatu par interešu daudzveidību, oriģinalitāti un piedāvātajām iespējām.
Adrese Sporta iela Sporta- atpūtas centrs, Vectilža, Vectilžas pag., Balvu nov., Latvija
E-pasts [email protected], [email protected]
Novada teritoriālā vienība Vectilžas pagasts
Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komiteja Zaiga Kozlovska 25431213
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Dienvidkrasts Gita Saulīte-Zvaigzne 28377277
Darbības mērķis Sekmēt sabiedrības apziņas virzību uz ilgtspējigu attīstību;veicināt vispusīgu sporta un aktīvās atpūtas attīstību Latvijā dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām, radot un nodrošinot nepieciešamos apstākļus ar to saistītu interešu centru izveidei, nodarbībām, treniņiem, apmācībām, sacensībām, realizējot citas ar sportu un aktīvo atpūtu saistītas aktivitātes;atbalstīt pieaugušo izglītības attīstību, nodrošināt mūsdienīgus un kvalitatīvus risinājumus nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei organizējot kursus, seminārus, lekcijas, apmācības un konsultācijas;meklēt sadarbības iespējas ar līdzīgām ārvalstu organizācijām un popularizēt pieredzi, piedaloties starptautiskajās konferencēs, semināros, izstrādājot un realizējot sadarbības projektus.
Adrese Zvaigznītes, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033, Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Ķeguma novads
Aicinājums, Balvu rajona Šķilbēnu pagasta biedrība Skaidrīte Krakope 26423757
Darbības mērķis Celt lauku iedzīvotāju pašapziņu, paaugstinot zināšanas un mazinot sociālās atstumtības sajūtu.
Adrese Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Rekova
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Viļakas novads
Rugāju novada pensionāru biedrība 26574804
Darbības mērķis Aktivizēt Biedrības biedru iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē.
Adrese Skolas iela 8-27, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570
Novada teritoriālā vienība Rugāju novads
Žīguru vecmāmiņu klubs „Omītes”
Darbības mērķis Veidot saikni starp vecāko un jaunāko paaudzi, apzināt un palīdzēt organizēt mazbērnu brīvā laika pavadīšanu, sniegt zināšanas un dzīves pieredzi dažādās dzīves jomās.
Adrese Viļakas iela 25A, Žīguri, Žīguru pag., Viļakas nov., LV-4584
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Viļakas novads
Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo draudze 26574804
Darbības mērķis Sasniegt dvēseles pestīšanu caur Pareizticību un tikumīgu dzīvi
Adrese Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Rugāju novads
NVO "Pujas" 26576138
Darbības mērķis Veicināt un atbalstīt lauksaimniecības attīstību, sociālo vienlīdzību, nodarbinātību un izglītību.
Adrese Dzelzceļa iela 8, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Rugāju novads
Biedrība "Vide. Cilvēks. Kultūra" 29454947
Darbības mērķis 1. Palielināt sabiedrības aktivitāti un līdzdalību kultūras dzīves norisēs, atbalstot radošo ideju un projektu īstenošanu, jaunu talantu rašanos, piedāvājot inovatīvus kultūras produktus un organizējot mērķtiecīgus pasākumus intereses un izpratnes veicināšanai par kultūras vērtībām; 2. atbalstīt kulturāli izglītojošus, radošus, māksliniecisko prasmju, veselīga dzīvesveida, sporta un vides sakopšanas pasākumus, iesaistīt aktivitātēs bērnus, jauniešus, daudzbērnu ģimenes, maznodrošinātos iedzīvotājus, kā arī mazākumtautību pārstāvjus; 3. paplašināt vietējā kultūras potenciāla kultūrizglītības un pašrealizācijas iespējas, attīstot sadarbību un sadraudzību ar līdzīga rakstura organizācijām Latvijā un ārvalstīs.
Adrese Pils iela 13, Viļaka, Viļakas novads, LV4583
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Viļakas novads