Biedrība „Radošās Idejas” uzsākusi īstenot projektu „Mūsu mājas – Latvija II” (Nr.IF/2013/1.a./17) Preses relīze Nr. 1

Biedrība „Radošās Idejas” uzsākusi īstenot projektu „Mūsu mājas – Latvija II” (Nr.IF/2013/1.a./17) Preses relīze Nr. 1

10.12.2014.

2014.gada 8.decembrī biedrība „Radošās Idejas” ir uzsākusi projekta „Mūsu mājas – Latvija II” īstenošanu.

Projekta mērķis ir sniegt kompleksu integrācijas pasākumu kopumu latviešu valodas apguvei un kultūras iepazīšanai trešo valstu pilsoņu ekonomiskās un pilsoniskās līdzdalības aktivitātes veicināšanai, nodrošinot pasākumu pieejamību visu vecumu pārstāvjiem, it īpaši mazaizsargātām grupām.

Projektā plānotās aktivitātes ir izstrādātas, balstoties uz trešo valstu valstspiederīgo vēlmēm un vajadzībām, kas tika apzinātas īstenojot projektu „Mūsu mājas – Latvija” šī gada sākumā.

Projekta aktivitātes: latviešu valodas apguves kursi 120 h apmērā 14 dažādās grupās; bērnu pieskatīšanas pakalpojums valodas apguves kursu norises laikā; katru mēnesi izglītojošas tematiskās ekskursijas uz katru no Latvijas novadiem un integrācijas pasākumu cikls ģimenēm „Latvju zīmju spēks”; semināru cikls par NVO darbības pamatiem Latvijā, pilsoniskās līdzdalības iespējām NVO sektorā, uzņēmējdarbības pamatiem un attīstības tendencēm.

Projekta galvenā mērķa grupa ir trešo valstu pilsoņi, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, kā arī bezvalstnieki - personas, kuras neviena valsts nav atzinusi par tās pilsoņiem un, kas Latvijas Republikā atzītas par bezvalstniekiem saskaņā ar Bezvalstnieku likumu; Latvijā ieradušies pēdējo 5 gadu laikā un likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.

Latviešu valodas apguves kursu un integrācijas pasākumu sākums 2015.gada janvāris.

Šobrīd notiek projekta dalībnieku reģistrācija.

Reģistrēties var biedrības mājas lapā www.creativeideas.lv, rakstot e-pastu uz [email protected]/

 

Projekta norises laiks no 2014.gada 8.decembra līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums ir ne vairāk kā 169 837,44 EUR (viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit septiņi euro 44 centi), no kura Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums ir 75% - 127 378,08 EUR (viens simts divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi euro 08 centi un valsts budžeta līdzekļi 25% - 42 459,36 EUR (četrdesmit divi tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi euro 36 centi).

 

Vairāk informācijas Kultūras ministrijas mājas lapā: http://www.km.gov.lv/lv/es/finans/etvvif.html un

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm

 

Informāciju sagatavoja:

Renāta Petrova

Projekta publicitātes speciālists

Mob.: 29661912                                                                                                                                         

Biedrības „Radošās Idejas” projekta "Mūsu mājas - Latvija II", Granta līgums IF/2013/1.a./17 īstenošanai nepieciešamo finansējumu kopējo attiecināmo izmaksu segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde no Fonda 1. "a". aktivitātes "Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai" ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un valsts budžeta līdzekļiem (25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 292 65. punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.