"Radošās Idejas" organizē vasaras skolu uzņēmējdarbības veicināšanai Ziemeļlatgalē un Pleskavas reģionā

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild biedrība "Radošās Idejas" un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

19.08.2019.

No 2019. gada 19. augusta līdz 23. augustam Salacgrīvas novadā, viesu namā “Rakari” norisinās vasaras skola ar mērķi pilnveidot bibliotekāru, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbinieku zināšanas uzņēmējdarbības veicināšanā. Vasaras skolas dalībnieki no Balvu novada, Ziemeļlatgales reģiona, Rīgas un Dedoviču rajona, Krievijā, dalīsies pieredzē darbā ar uzņēmējiem, apgūs kursu “Ceļā uz veiksmīgu uzņēmējdarbību" un iepazīsies ar Salacgrīvas mazo uzņēmēju pieredzi.

Vasaras skolu organizē biedrība “Radošās Idejas” Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr. LV-RU-010 “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” (“Ne tikai grāmatas”) ietvaros. Projektā iepriekš iedibināto sadarbību turpina Balvu novads Latvijā un Dedoviču rajons Krievijā, apmainoties ar pieredzi uzņēmējdarbības veicināšanā Ziemeļlatgalē un Pleskavas reģionā, lai veicinātu ilgi gaidīto pagriezienu bibliotēku darbā, bibliotēkām kļūstot par uzņēmējdarbības veicinātājām reģionos.

Projektā “Ne tikai grāmatas” no 2019. gada rudens tiks sniegts individuāls atbalsts 20 mazajiem uzņēmumiem no Ziemeļlatgales (no Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas un Kārsavas novada) un vismaz 20 mazajiem un jaunajiem uzņēmumiem Krievijā Dedoviču rajonā un Pleskavas reģionā, Krievijā. Sadarbībā ar profesionāļiem, mazie uzņēmumi (SIA, pašnodarbinātie, individuālie komersanti u.c. uzņēmējdarbības formas, kas pārstāv dažādas nozares, kā piemēram, lauksaimniecība, pārtikas pārstrāde, pārtikas tirdzniecība, tūrisms, ēdināšana, mājražošana, rokdarbi, tekstils, kokapstrāde un dažādi pakalpojumi) saņems sekojošu atbalstu:

  1. Produkta vai pakalpojuma vizuālās identitātes izstrāde;
  2. Produkta vai pakalpojuma dizaina izstrāde;
  3. Produkta vai pakalpojuma reklāmkaroga izstrāde;
  4. Produkta vai pakalpojuma etiķetes tulkošana latviešu, angļu, krievu valodās;
  5. Produkta vai pakalpojuma reklāmas video vai fotogrāfiju izstrāde;
  6. Produkta vai pakalpojuma mārketinga plāna izstrāde.
  7. Dalība starptautiskā uzņēmēju izstādē.

Pakalpojumi mazajiem uzņēmumiem tiks sniegti atkarībā no nepieciešamības – visi uzskaitītie vai atsevišķi pakalpojumi.

Norisināsies astoņi vietējie pasākumi – 4 Balvos (2 pasākumus organizēs Balvu Centrālā bibliotēka un 2 pasākumus organizēs Balvu pašvaldības administrācija), kā arī 4 pasākumi norisināsies Dedovičos un tās apkaimē. Vietējo pasākumu mērķis ir veicināt vietējo iedzīvotāju, tai skaitā jauniešu un uzņēmēju, vēlmi uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību, iepazīstot veiksmīgu uzņēmēju pieredzi un piedaloties biznesa apmācībās. Projekta noslēgumā paredzētas arī izstādes projektā izstrādāto produktu un pakalpojumu dizaina un vizuālās identitātes prezentēšanai.

Lai radītu vidi esošo un potenciālo uzņēmēju apmācībām, tikšanās un sadarbībai, tiks labiekārtotas telpas un nodrošināts aprīkojums. Piemēram, Balvu novada pašvaldībā tiks veikta zāles renovācija Balvu Centrālajā bibliotēkā un Dedoviču rajona Centrālās bibliotēkas filiālēs - Krasnije gorki un Poselkovaja bibliotēkās Krievijā - norisināsies divu telpu kosmētiskais remonts, bet aprīkojums un materiāltehniskā bāze tiks nodrošināta 5 telpās - Balvos divās telpās un Dedovičos trīs telpās.

Papildus bibliotēkas iegādāsies specializēto literatūru uzņēmējiem, kā arī tiks sagatavota elektroniska rokasgrāmata par dažādu informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanu uzņēmējdarbībā.

Kopējais projekta budžets ir 250 000 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 225 000 EUR. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.  Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Latvia-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020 supports joint efforts for addressing cross-border development challenges and promotes sustainable use of existing potential of the area across border between Latvia and Russia. The Programme website is www.latruscbc.eu