Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild biedrība "Radošās Idejas" un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

 

Not just books - libraries for supporting entrepreneurship! - Ne tikai grāmatas - bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!

Nr. LV-RU-010

Projektā biedrība “Radošās Idejas”, Balvu novada pašvaldība un Dedoviču rajona centrālā bibliotēka apvienos spēkus, lai veicinātu uzņēmējdarbību Ziemeļlatgalē, Latvijā un Dedoviču rajonā un Pleskavas reģionā, Krievijā, stiprinot un paplašinot uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, kā arī iesaistot bibliotēkas uzņēmējspēju attīstīšanā.

Projekts iekļauj starptautiskos un vietējos pasākumus–pieredzes apmaiņu; pakalpojumu, infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumus, kā arī virkni pasākumu uzņēmumu individuālam atbalstam un uzņēmējspēju veicināšanai. 3 biznesa attīstības organizācijas un 40 mazie uzņēmumi tiks cieši iesaistīti projekta īstenošanā un gūs no tā labumu, vairāk kā 120 personas piedalīsies projekta pasākumos. 3 telpās tiks veikta renovācija un 5 telpas tiks labiekārtotas ar aprīkojumu un mēbelēm vietējo uzņēmēju apmācībām, tikšanās un tīklošanās. 

Projekts sākas 2019. gada 31. maijā un tiek īstenots 24 mēnešus Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros. Kopējais projekta budžets ir 250 000 EUR, tai skaitā projekta koordinatoram biedrībai „Radošās Idejas” piešķirti 109 127,55 euro. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 225 000 EUR. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.  Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Latvia-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020 supports joint efforts for addressing cross-border development challenges and promotes sustainable use of existing potential of the area across border between Latvia and Russia. The Programme website is www.latruscbc.eu

Rokasgrāmata darbam ar datorprogrammām (latviešu, krievu un angļu valodā): http://itadvisor.info/

Video sižeti (krieviski):

https://dedcrb.kulturu.ru/item/853623#/  24:52 par Vasaras skolu Latvijā 2019. gadā

https://dedcrb.kulturu.ru/item/852831#/  10:19 par projekta noslēgumu Dedovičos Krievijā 2021. gadā

Projekta aktualitātes:

Bibliotēkas iesaistās uzņēmējdarbības veicināšanā lauku reģionos; 44 mazie uzņēmumi saņem individuālu atbalstu

Balvu un Dedoviču bibliotēkas iesaistās uzņēmējdarbības veicināšanā lauku reģionos

Pieteikuma anketa uzņēmējiem individuālā atbalsta saņemšanai projektā "Ne tikai grāmatas"

"Radošās Idejas" organizē vasaras skolu uzņēmējdarbības veicināšanai Ziemeļlatgalē un Pleskavas reģionā

"Ne tikai grāmatas" projekta partneri tiekas Dedovičos, Krievijā

Bibliotēkas veicinās uzņēmējdarbību Ziemeļlatgalē Latvijā un Pleskavas reģionā Krievijā