Atrasti 102 rezultāti

Nosaukums Kontaktpersona Telefons
Balvu Amatnieku biedrība 29376933
Darbības mērķis

Veicināt amatniecību valstī, sekmēt augstu arodu profesionālo līmeņu sasniegšanu, aizstāvēt un pārstāvēt amatnieku intereses dažādās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī ārvalstīs; Līdzdarboties to likumdošanas aktu izstrādāšanā, kuri skar amatniecības intereses. Sadarboties ar ieinteresētajām personām un organizācijām savu programmu un koncepciju izstrādāšanā un realizācijā.

Adrese Tautas iela 18—9, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Biedrība "Dillīši" Olga Usina 29188649, 22385
Darbības mērķis Nodrošināt biedrības apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu
Adrese Balvu iela 17—15, Bērzkalne, Bērzkalnes pag., Balvu nov., LV-4590, Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Bērzkalnes pagasts
Balvu rajona Černobiļas biedrība 29243113
Darbības mērķis Sekmēt savu biedru tiesību un interešu aizsardzību, pārstāvēt biedru intereses valsts un pašvaldību insitūcijās.
Adrese Partizānu iela 14, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Mednieku biedrība "Egļava" 28787468
Darbības mērķis Apvienot medniekus medību organizēšanai un kopīgai atpūtai. Saglabāt, izkopt un popularizēt medību tradīcijas
Adrese Brīvības iela 2B, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Balvu mednieku un makšķernieku biedrība Dzintars Sārtaputns 26590102, 64522
Darbības mērķis Piedalīties dabas aizsardzības un ekoloģisko pasākumu organizēšanā; Piedalīties medību iecirkņu projektu izstrādāšanā un izmantošanā; veikt mednieku apmācību, medību sporta sacensību organizēšanu, nomāto medību platību (iecirkņu) apsaimniekošanas organizēšanu.
Adrese Brīvības iela 25, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Balvu pensionāru biedrība Zinaīda Logina 29203754
Darbības mērķis Pensionāru sociāli ekonomisko interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana pensionāru materiālo apstākļu uzlabošanā un garīgās dzīves pilnveidošanā, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai; sekmēt pensionāru iesaistīšanos pēc pašu vēlēšanās piemērotā darbā, dibināt pensionāru klubus un ieviest tajos plašu kultūras masu darbu ar pensionāriem.
Adrese Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Kubulu pagasta ģimeņu biedrība Irēna Začeva 26327162
Darbības mērķis Apvienot un aktivizēt aktīvam darbam un atpūtai Kubulu pagasta ģimenes; Veikt ieguldījumu Kubulu pagasta iedzīvotāju labklājības celšanā; Sadarbības veicināšana ar citām ģimeņu kopienām rajonā, Latvijā un ārvalstīs. Labdarības pasākumu organizēšana.
Adrese Kalna iela 28, Balvu stacija, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566, Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Kubulu pagasts
Balvu teritoriālā invalīdu biedrība Reinis Linde 29297569, 26458
Darbības mērķis Invalīdu sociālā integrācija ikvienā dzīves sfērā; sociālās integrācijas programmas ietvaros emocionāla atbalsta došana, zināšanu paplašināšana, kultūras un sporta pasākumu atbalstīšana; bērnu invalīdu fizisko un garīgo aktivitāšu veicināšana sportā sadarbojoties ar attiecīgām organizācijām; invalīdu nodarbinātības veicināšana profesionālā līmenī; sadarbības veicināšana ar citām biedrībām, asociācijām, pašvaldībām, valsts struktūrām.
Adrese Raiņa iela 52—101, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Mājas lapa http://balvuinvalidubiedriba.wordpress.com/ E-pasts [email protected], [email protected]
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība Lelde Leja
Darbības mērķis Atbalstīt un stimulēt Balvu Valsts ģimnāzijas pedagoģisko, zinātnisko un audzinšānas darbu.Uz brīvprātības pamatiem īstenot organizatorisko un saimniecisko darbību Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu mācību un audzināšanas procesa uzlabošanai.Piedalīties skolnieku un skolotāju radošās attīstības programmu realizācijā.
Adrese Dārza iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Balvu dārzkopības biedrība "Verpuļeva" 25407609
Darbības mērķis Aizstāvēt biedru tiesības; veikt biedru izglītošanu; sniegt palīdzību konfliktsituācijās.
Adrese Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Biedrība "Dabas koncertzāle" 29821944
Darbības mērķis Uzlabot sabiedrības zināšanas par vides aizsardzību; motivēt sabiedrību iesaistīties vides aizsardzībā; attīstīt un popularizēt dabas vērtības mūzikā, literatūrā, kino un citās mākslas nozarēs.
Adrese Vidzemes iela 10A—14, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Biedrība "Sudraba pakavi" Larisa Klitončika 28738007
Darbības mērķis Sekmēt jauniešos interesi par dzīvi laukos. Radīt un pilnveidot sportiskās aktivitātes, veidot lietderīgus un saturīgus brīvā laika pavadīšanas iespējas Tilžas pagastā. Veicināt iedzīvotājos sapratni par vides un ainavas saglabāšanas nozīmi. Popularizēt Latgalē pajūgu braukšanu.
Adrese Kapulejas, Rutkova, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572, Latvija
E-pasts la[email protected]
Novada teritoriālā vienība Tilžas pagasts
Balvu dārzkopības biedrība "Ezermala 1" 29336428
Darbības mērķis Aizstāvēt savu biedru tiesības, veikt biedru izglītošanu un sniegt palīdzību konfliktsituācijās
Adrese Skolas iela 14, Balvu stacija, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566, Latvija
Novada teritoriālā vienība Kubulu pagasts
BIEDRĪBA "NĀC UN TUSĒ" Gints Grīslis 26419792
Darbības mērķis Kultūras, izklaides un atpūtas pasākumu organizēšana telpās un ārā.Skaņu un gaismu vizualizācijas pakalpojumu attīstība un popularizēšana iedzīvotāju vidū.Kultūras, izklaides un atpūtas pasākumu tehniskais nodrošinājums.Veicināt sabiedrības ieinteresētību un izpratni par kultūras vērtībām.Iesaistīt iedzīvotājus personības pilnveidošanas un izglītošanas nodarbībās, kas veicinātu arī lietderīgu brīvā laika izmantošanu, iesaistot viņus radošā talanta veidošanas un attīstības procesā.
Adrese Raiņa iela 41—28, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Biedrība "Jaunrade attīstībai" Edgars Dārznieks 26758041, 28322
Darbības mērķis Izglītot biedrus, jauniešus un citus interesentus par kokapstrādes, metālapstrādes un citu rūpniecības nozaru attīstības un izaugsmes nozīmību Balvu novadā, Latgales reģionā un Latvijā; Popularizēt profesionālo, eksakto izglītību sabiedrībā, mērķtiecīgi iesaistot jaunatni un pārējos iedzīvotājus pētniecības darbos, izglītojošos semināros, praktisku piemēru izzināšanā, kā arī citos pasākumos; dažādu izglītojošu programmu izstrāde un ieviešana sociālā riska grupām (bezdarbniekiem, ilgstošiem bezdarbniekiem, maznodrošinātajiem, bērniem no nelabvēlīgajām ģimenēm u.c. grupām), nodrošinot vienlīdzīgas tiesības apgūt jaunas zināšanas, neskatoties uz finansiālo stāvokli, tautību vai reliģisko piederību; rūpēties par dabas aizsardzību, ietaupot enerģiju, efektīvi izmantojot jau esošos energoresursus, ko ikdienā patērē ikviens no mums, kā arī uzņēmumi dažādos ražošanas un apstrādes procesos; dažādu izglīt
Adrese Raiņa iela 41—19, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Mājas lapa www.jaunrade.org E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta