Balvu un Dedoviču bibliotēkas iesaistās uzņēmējdarbības veicināšanā lauku reģionos

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild biedrība "Radošās Idejas" un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

25.06.2020.

Projektā “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” biedrība “Radošās Idejas”, Balvu novada pašvaldība un Dedoviču rajona Centrālā bibliotēka apvieno spēkus, lai veicinātu ilgi gaidīto pagriezienu bibliotēku darbā, bibliotēkām kļūstot par uzņēmējdarbības veicinātājām reģionos.

"Ne tikai grāmatas" ir pārrobežu sadarbības projekts ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību Ziemeļlatgalē (Latvijā) un Pleskavas reģionā (Krievijā). Projekta pirmajā gadā īstenota virkne aktivitāšu, iesaistot bibliotēkas vietējo iedzīvotāju uzņēmējdarbības prasmju un uzņēmējspējas attīstīšanā.

2019. gada augustā Salacgrīvā norisinājās projekta vasaras skola. 30 dalībnieki – bibliotēku, pašvaldību un NVO darbinieki, kas strādā ar mazajiem uzņēmumiem, kā arī uzņēmēji – piedalījās lekcijās, semināros, vizītēs un pieredzes apmaiņas aktivitātēs, lai rastu inovatīvus risinājumus pakalpojumu uzlabošanai bibliotēkās un vietējās uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. 2020. gada februārī notika pirmā projekta mācību vizīte Dedovičos, Krievijā. Vizītes laikā projekta partneri dalījās pieredzē un zināšanās, kā arī kopīgi strādāja pie uzņēmējdarbības bibliotēku attīstīšanas Balvos un Dedovičos.

Pilnveidotas Balvu Centrālās bibliotēkas telpas un aprīkojums, lai izveidotu ērtas un viegli pieejamas telpas, kur organizēt uzņēmēju tikšanās, tīklošanās un apmācības. Turklāt jaunizveidotā izstāžu vadības sistēma bibliotēkas zālē sniedz iespēju atspoguļot vietējo uzņēmumu darbu Ziemeļlatgalē, vairojot uzņēmējdarbības garu vietējā sabiedrībā. Pirmā izstāde notika 2019. gada decembrī, izstādot vietējās tekstilmākslinieces Anneles Slišānes darbus.

Lai palīdzētu iekarot plašākus tirgus, 2019. gada nogalē un 2020.gada pirmajā ceturksnī atklāta konkursa rezultātā tika izvēlēti 23 mazie uzņēmumi Latvijā un 21 mazais uzņēmums Krievijā individuālā atbalsta saņemšanai atbilstoši to vajadzībām, tostarp vizuālās identitātes un produktu dizaina izstrādei, reklāmas fotoattēlu un video veidošanai, mājaslapu izveidei, mārketinga plānu sagatavošanai u.c.

Otrajā projekta gadā tiks turpināts aktīvs darbs ekonomiskās aktivitātēs veicināšanai lauku reģionos. Lai veicinātu vides funkcionalitāti uzņēmēju veiksmīgai darbībai, turpināsies telpu labiekārtošana Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā, Dedoviču rajona Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs – Poselkovas bibliotēkā un Krasnogorskas lauku bibliotēkā.

Otrā projekta mācību vizīte notiks Balvos. Partneri turpinās kopīgu darbu pie inovatīviem risinājumiem pakalpojumu uzlabošanai bibliotēkās, lai veicinātu uzņēmējdarbības iespējas un paaugstinātu uzņēmējspējas vietējās kopienās. Asociētais partneris Bauskas Centrālā bibliotēka dalīsies pieredzē uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku izveidē. Tiks organizēti izglītojoši pasākumi Balvos un Dedovičos, piedāvājot apmācības vietējiem uzņēmējiem un mudinot dažādas vietējās sabiedrības grupas sākt uzņēmējdarbību. Pasākumi notiks projekta ietvaros uzlabotajās telpās.

Tiek iegādāta biznesa literatūra, kas būs pieejama bibliotēkās uzņēmējiem un cilvēkiem, kas interesējas par biznesa uzsākšanu. Bibliotēkās jau šobrīd ir pieejamas vairākas uzņēmējdarbības grāmatas un žurnāli. Visbeidzot, tiks publicēta tiešsaistes rokasgrāmata uzņēmumiem, sniedzot padomus un ātras atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par informācijas tehnoloģiju un lietojumprogrammu iespēju izmantošanu ikdienas darbībā. Tā tiks publicēta tiešsaistē latviešu un krievu valodā, būs pieejama arī mobilā versija.

Projektā iesaistīti arī trīs asociētie partneri. Bauskas Centrālā bibliotēka dalīsies ar pieredzi biznesa bibliotēku tīkla izveidē Latvijā un Lietuvā, savukārt Dno un Porhovas rajonu bibliotēkas Krievijā pārņems labo praksi, lai pilnveidotu bibliotēku darbu uzņēmējdarbības veicināšanā.

Projekts sākās 2019. gada 31. maijā un tiek īstenots 24 mēnešus Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros. Kopējais projekta budžets ir 250 000 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 225 000 EUR. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Biedrība “Radošās Idejas”:

Sanita Putniņa

Projekta vadītāja

Telefons: +371 2831 6943

E-pasts: [email protected]

Balvu novada pašvaldība:

Arnita Gaiduka

Projekta koordinatore

Telefons: +371 2916 9593

E-pasts: [email protected], [email protected]

Dedoviču rajona Centrālā bibliotēka:

Larisa Jegorova

Projekta koordinatore

Telefons: +7911 366 3629

E-pasts: [email protected]

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.  Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Latvia-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020 supports joint efforts for addressing cross-border development challenges and promotes sustainable use of existing potential of the area across border between the European Union and Russian Federation. The Programme website is www.latruscbc.eu