Jaunas Rīgas sabiedrības integrācijas pamatnostādnes un rīcības plāns

16.07.2019.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja ceturtdien, 4. jūlijā, akceptēja Rīgas sabiedrības integrācijas pamatnostādņu 2019.- 2024. gadam projektu un rīcības plāna projektu.

Dokumentu projekti sagatavoti, ņemot vērā to, ka sabiedrības integrācija ir dinamisks divvirzienu process, kurš aptver dažādas sabiedrības dzīves jomas (kultūras, izglītības, pilsonisko un sociālo) un kurā aktīvi un atbildīgi līdzdarbojas daudzveidīgas iedzīvotāju grupas. Rīgas pilsētas integrācijas politikas mērķis ir radīt priekšnoteikumus aktīvai un daudzveidīgai iedzīvotāju grupu līdzdalībai un sadarbībai dažādās dzīves jomās, lai tās attīstītu savus sociālos, kultūras un pilsoniskos resursus, veidotu uz savstarpēju sapratni un cieņu balstītas attiecības un celtu savas dzīves kvalitāti mūsdienīgā, iekļaujošā un multikulturālā pilsētvidē.

Rīgas sabiedrības integrācijas pamatnostādņu 2019.- 2024. gadam projektā iekļauti seši attīstības virzieni: pilsoniskā līdzdalība un sadarbība (t. sk. NVO darbība un līdzdalība pašvaldības lēmumu pieņemšanā, brīvprātīgo darbs, apkaimju kopienu iniciatīvas), starpkultūru dialogs un iecietība (t. sk. latviskā identitāte un latviešu kultūra, mazākumtautību identitāte un kultūra, atbalsta pasākumi jauniebraucējiem), valsts valoda; sociālā iekļaušanās, informācijas pieejamība, pilsētvides un integrācijas pasākumu infrastruktūras pieejamība.

Abu dokumentu projektu sagatavošanas gaitā notika konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas sabiedrības integrācijas jomā. Rīgas sabiedrības integrācijas pamatnostādnes 2019.- 2024. gadam un rīcības plāns jāapstiprina ar Rīgas domes lēmumu.

Aktivitāte tiek īstenota projekta “Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai Ziemeļlatgalē” (Nr.2019.LV/NVOF/DAP/035) ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.