Mūsu mājas – Latvija III

PMIF/6/2021/4/02

Projekta mērķis ir sekmēt trešo valstu pilsoņu, kas likumīgi uzturas Latvijā, iekļaušanos sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī uzlabot pakalpojumu pieejamību mērķa grupai, nodrošinot 90 mācību vietas uz daudzveidīgu pieeju vērstos latviešu valodas mācību kursos.

Projekta mērķa grupa ir trešo valstu pilsoņi – tādu valstu pilsoņi, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi un kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā. Projekta mērķa grupas personām tiks piedāvāta iespēja apgūt latviešu valodas kursos 120 stundu apjomā.

Projekts tiek īstenots no 2021. gada 13. decembra līdz 2022. gada 30. septembrim. Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Latvijas valsts budžeta. Projekta īstenošanai biedrībai „Radošās Idejas” piešķirts finansējums 103 252,04 euro.