top of page

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА / FREE LATVIANLANGUAGE COURSES / BEZMAKSAS LATVIEŠU VALODA


Vēlamies informēt, ka esam saņēmuši vairāk nekā 400 pieteikumus. Kursus varam piedāvāt ap 120 cilvēkiem. - Сообщаем вам, что мы получили более 400 заявок. Мы можем предложить курсы примерно для 120 человек. - We would like to inform you that we have received more than 400 applications. We can offer courses to approximately 120 people.01.02.2022.


LV

Vēlamies informēt, ka esam saņēmuši vairāk nekā 400 pieteikumus. Kursus varam piedāvāt ap 120 cilvēkiem.

Mēs centīsimies nodrošināt kvalitatīvas apmācības pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam mums pieejamo līdzekļu ietvaros. Informācija par citiem latviešu valodas kursiem ir pieejama www.integration.lv


RU

Сообщаем вам, что мы получили более 400 заявок. Мы можем предложить курсы примерно для 120 человек.

Мы будем стремиться предоставить качественное обучение как можно большему количеству людей в рамках доступных нам средств. Информацию о курсах латышского языка можно найти на сайте www.integration.lv.


EN

We would like to inform you that we have received more than 400 applications. We can offer courses to approximately 120 people.

We are doing our best to organise high quality courses for as many people as possible. Information on other Latvian language courses is available at www.integration.lvRU

Объем курса - 120 академических часов c января/февраля по июнь этого года. Курсы будут проходить в центре Риги - в Школ государственного управления (бульвар Райниса 4) и в “HOTEL SCHOOL” Колледже гостиничного бизнеса (улица

Смилшу 3, Старая Рига).

Планируется как очное обучение (предоставляются закуски), так и онлайн.

Курсы открыты для граждан третьих стран, беженцев, лиц, получивших альтернативный статус, и лиц, ищущих убежища, которые на законных основаниях проживают на территории Латвии.

Преподаватели латышского языка: Ineta Moroza, Eduards Ādmīdiņš

Курсы латышского языка организованы обществом «Творческие Идеи» (biedrība "Radošās Idejas") в рамках проекта «Наш дом - Латвия III» (PMIF / 6/2021/4/02). Проект финансируется Фондом убежища, миграции и интеграции (2014-2020) и государственным бюджетом Латвии.


ENG

The training course will last 120 academic hours from January/February until June 2022. The courses will take place in the School of Public Administration (Raina Boulevard 4) and HOTEL SCHOOL Riga (Smilšu Street 3, Old town).

Training is planned face-to-face (with snacks provided) and online.

The courses are open to third-country nationals, refugees, persons who have been granted alternative status and asylum seekers who are legally residing in the territory of Latvia.

Latvian language teachers: Ineta Moroza, Eduards Ādmīdiņš

Latvian language courses are organized by the association "Creative Ideas" within the project "Our Home - Latvia III"

(PMIF / 6/2021/4/02). The project is funded by the Asylum, Migration and Integration Fund for 2014-2020 and the

Latvian state budget.


LV

Kursa apjoms - 120 akadēmiskās stundas no šī gada janvāra/februāra līdz jūnijam. Kursi notiks Rīgas centrā - Valsts administrācijas skolā (Raiņa bulvāris 4) un HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledžā (Smilšu iela 3, Vecrīga).

Mācības plānotas gan klātienē (nodrošinātas uzkodas), gan tiešsaistē.

Kursos var piedalīties trešo valstu pilsoņi, bēgļi, personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss un patvēruma meklētāji,

kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.

Latviešu valodu pasniegs: Ineta Moroza, Eduards Ādmīdiņš

Latviešu valodas kursus organizē biedrība "Radošās Idejas" projekta „Mūsu mājas – Latvija III” (PMIF/6/2021/4/02)

ietvaros. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 2014. – 2020. gadam un Latvijas valsts budžets.


01.02.2022.Comments


bottom of page