top of page

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА / FREE LATVIANLANGUAGE COURSES / BEZMAKSAS LATVIEŠU VALODAS KURSI


Регистрируйтесь здесь / Register here / Reģistrējieties šeit: https://ieej.lv/MML322.12.2021.


RU

Объем курса - 120 академических часов c января/февраля по июнь этого года. Курсы будут проходить в центре Риги - в Школ государственного управления (бульвар Райниса 4) и в “HOTEL SCHOOL” Колледже гостиничного бизнеса (улица

Смилшу 3, Старая Рига).

Планируется как очное обучение (предоставляются закуски), так и онлайн.

Курсы открыты для граждан третьих стран, беженцев, лиц, получивших альтернативный статус, и лиц, ищущих убежища, которые на законных основаниях проживают на территории Латвии.

Преподаватели латышского языка: Ineta Moroza, Eduards Ādmīdiņš

Курсы латышского языка организованы обществом «Творческие Идеи» (biedrība "Radošās Idejas") в рамках проекта «Наш дом - Латвия III» (PMIF / 6/2021/4/02). Проект финансируется Фондом убежища, миграции и интеграции (2014-2020) и государственным бюджетом Латвии.


ENG

The training course will last 120 academic hours from January/February until June 2022. The courses will take place in the School of Public Administration (Raina Boulevard 4) and HOTEL SCHOOL Riga (Smilšu Street 3, Old town).

Training is planned face-to-face (with snacks provided) and online.

The courses are open to third-country nationals, refugees, persons who have been granted alternative status and asylum seekers who are legally residing in the territory of Latvia.

Latvian language teachers: Ineta Moroza, Eduards Ādmīdiņš

Latvian language courses are organized by the association "Creative Ideas" within the project "Our Home - Latvia III"

(PMIF / 6/2021/4/02). The project is funded by the Asylum, Migration and Integration Fund for 2014-2020 and the

Latvian state budget.


LV

Kursa apjoms - 120 akadēmiskās stundas no šī gada janvāra/februāra līdz jūnijam. Kursi notiks Rīgas centrā - Valsts administrācijas skolā (Raiņa bulvāris 4) un HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledžā (Smilšu iela 3, Vecrīga).

Mācības plānotas gan klātienē (nodrošinātas uzkodas), gan tiešsaistē.

Kursos var piedalīties trešo valstu pilsoņi, bēgļi, personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss un patvēruma meklētāji,

kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.

Latviešu valodu pasniegs: Ineta Moroza, Eduards Ādmīdiņš

Latviešu valodas kursus organizē biedrība "Radošās Idejas" projekta „Mūsu mājas – Latvija III” (PMIF/6/2021/4/02)

ietvaros. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 2014. – 2020. gadam un Latvijas valsts budžets.


22.11.2021Comentários


bottom of page