top of page

Biedrībai “Radošās Idejas” – 10!

Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/030/19Projekta mērķis ir stiprināt biedrības "Radošās Idejas" kapacitāti, veiktspēju un ilgtspēju, lai stiprinātu pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā.


Projektā notiek biedrības "Radošās Idejas" darbības stratēģiskā plānošana un darbības pilnveidošana, NVO darbības popularizēšana un informatīva, izglītojoša, konsultatīva un materiāltehniska atbalsta sniegšana iedzīvotājiem, NVO un neformālām interešu grupām, NVO līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos, tajā skaitā dalība NVO tīklos un projektu izstrāde ārēja finansējuma piesaistei biedrības finansiālās ilgtspējas nodrošināšanai.


Projekts tiek īstenots no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022.gada 31. oktobrim. Projektam piešķirts valsts budžeta finansējums 23 500,00 euro. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.Comments


bottom of page