top of page

Biedrības „Radošās Idejas” institucionālās kapacitātes stiprināšana un ilgtspējīga attīstība

Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/173Projekta mērķis ir stiprināt biedrības "Radošās idejas" institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, veicināt labas pārvaldības un atklātības principus NVO un valsts sektora savstarpējā mijiedarbībā un sadarbībā, kā arī sekmēt ilgtspējīgas vides attīstību, ar mērķi nodrošināt dažādu mērķa grupu personu iesaisti NVO sektorā un tās aktivitātēs.


Biedrības "Radošās idejas" darbības programmas ietvaros tika izvirzīti trīs galvenie biedrības „Radošās Idejas" attīstības virzieni: ilgtspējīga biedrības attīstība, NVO sektora ilgtspējīga attīstība, ilgtspējīga reģionālās vides attīstība. Lai nodrošinātu minēto virzienu attīstību, darbības programmas ietvaros tika organizētas dažādas aktivitātes, kas veicināja biedrības kapacitāti, jaunu biedru piesaisti un biedrības atpazīstamību.


Projekta ietvaros tika veikta Balvu NVO anketēšana un izpēte, publicēta Balvu NVO datu bāze, izveidota Balvu NVO koalīcija, apvienojot 11 NVO no Balvu un apkārtējiem novadiem, veiktas apmācības biedrības biedriem un citu NVO pārstāvjiem, izstrādāta biedrības procesu dokumentācija, sagatavota biedrības vidēja termiņa stratēģija 2014.-2020.gadam, izveidota biedrības mājas lapa www.creativeideas.lv, kā arī nodrošināta līdzdalība politikas veidošanas procesos vietējā un nacionālā līmenī.


Daudz vērtības tika veltīts jaunu biedru piesaistei un esošo biedru kapacitātes stiprināšanai. Tika piesaistīti 26 jauni biedri un organizētas 7 apmācības esošajiem un jaunajiem biedrības biedriem. 11 projekta ietvaros organizētajos pasākumos, tai skaitā publiskās lekcijās un apmācības, tika iesaistītas 200 unikālas personas. Sniedzot ieguldījumu politikas plānošanas procesos, biedrība piedalījās 38 diskusijās, darba grupu sēdēs un tikšanās, kā arī 26 reizes sniedza atzinumus rakstiski. Biedrība kļuva par biedru divās nacionāla līmeņa organizācijās - Latvijas Pilsoniskajā aliansē un Latvijas Pieaugušo izglītības asociācijā -, kā arī kļuva par Latvijas Lauku foruma asociēto biedru.

Biedrība arī sagatavoja un izplatīja informatīvos materiālus, lai veicinātu izpratni par Eiropas Savienības prioritātēm un norisēm - eiro ieviešanu Latvijā, Eiroparlamenta vēlēšanām 2014.gadā, Rīgu - Eiropas kultūras galvaspilsētu 2014, Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē un Eiropas Attīstības gadu 2015. Visbeidzot tika izstrādāta un īstenota neformālās izglītības programma Balvu novada jauniešiem ar mērķi palielināt jauniešu sociālo un ekonomisko aktivitāti lauku reģionos un perspektīvā veidot jaunus un inovatīvus uzņēmumus.


Kopumā projektā piedalījās 110 NVO un 1800 cilvēki. Tika izstrādāti 17 projektu pieteikumi, no kuriem 4 tika apstiprināti, piesaistot biedrībai finansējumu 294 655,29 eiro apmērā no Eiropas Savienības fondiem un Rīgas domes programmām.


Projekta īstenošana notika no 2013.gada 1. jūlija līdz 2015.gada 31. decembrim Balvos, Rugājos un Rīgā. Projektam piešķirts finansējums 44 948,52 euro (31 590 lati), no kura maksimālais Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējuma apjoms ir 40 453,67 euro (90%) un biedrības finansējums 4494,85 euro (10%).


Projekts īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 95% no programmas līdzfinansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Programmu „NVO darbības atbalsta programma” finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk informācijas www.sif.gov.lv un www.eeagrants.lv.


Projekta rezultāti:
Comments


bottom of page