top of page

Kурсы латышского языка для граждан Украины - Latviešu valoda ukraiņiem - Latvian for Ukrainians


28.10.2022.

RU

Общество "Radošās Idejas" приглашает на бесплатные курсы латышского языка для граждан Украины и членов их семей (курсы для взрослых).


Уровень: A1 (нет знаний) & A2 (с небольшими знаниями) Объем: 120 академических часов Количество уроков: 30 уроков Дни: понедельник и среда Время: 9:00-12:00 Начало: 14 ноября 2022 г. (A2), 21 ноября 2022 г. (A1) Окончание: 15 марта 2023 г.

Место: Valsts administrācijas skola (Школа государственного управления), Raiņa bulvāris 4 (бульвар Райна, 4)

Преподаватели: Inese Rjazanceva, Kristīne Koņina (говорят на латышском, русском и английском языках)


Пожалуйста, заполните форму заявки здесь: https://saite.lv/TLj

Количество мест ограничено (до 20 человек в группе, планируется 2 группы). Вы получите одобрение или отказ после того, как группы будут заполнены.


Участники курса, члены их семей и друзья также будут иметь возможность участвовать в других бесплатных мероприятиях во время обучения, чтобы познакомиться с латвийской культурой и природой (творческие мастерские, посещение музеев и т. д.).


Мероприятия организуют общество "Radošās Idejas" в рамках проекта Erasmus+ projekta „Vienoti kultūrā - Ukrainas bēgļu uzņemšana” (Erasmus+ «Единые в культуре – прием украинских беженцев») (2022-1-LV01-KA210-ADU-000082312). Проект финансирует Европейский союз.


Для получения дополнительной информации, пожалуйста, пишите на: socialcreativeideas@gmail.com.


EN

Society "Creative Ideas" invites you to apply for free Latvian language courses for Ukrainian civilians and their family members (courses for adults).


Level: A1 (beginners) & A2 (basic)

Volume: 120 academic hours

Number of lessons: 30 lessons

Days: Mondays and Wednesdays

Time: 9:00-12:00

Start: 14 November 2022 (A2), 21 November 2022 (A1)

Finish: 15 March 2023

Venue: Latvian School of Public Administration, Raina bulvāris 4

Teachers: Inese Rjazanceva, Kristīne Koņina (Latvian, Russian and English speaking)


Please fill out the application form as soon as possible here: https://saite.lv/TLj

The number of places is limited (up to 20 persons in class, 2 classes planned).

You will receive approval or rejection once the groups are completed.


Course participants, their family members and friends will also have the opportunity to participate in other free activities during training to get to know Latvian culture and nature (creative workshops, museum visits, etc.).


Latvian language courses are organized by the association "Creative Ideas" within the Erasmus+ project "United in Culture - Welcoming Ukrainian Refugees" (2022-1-LV01-KA210-ADU-000082312). The project is funded by the European Union.


For additional information contact us at societycreativeideas@gmail.com.


LV

Biedrība "Radošās Idejas" aicina pieteikties bezmaksas latviešu valodas kursiem Ukrainas civiliedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem (kursi pieaugušajiem).


Līmenis: A1 (iesācējiem) & A2 (ar nelielām zināšanām)

Apjoms: 120 akadēmiskās stundas

Nodarbību skaits: 30 nodarbības

Dienas: Pirmdienas un trešdienas

Laiks: 9:00-12:00

Sākums: 14. novembris, 2022 (A2), 21. novembris, 2022 (A1)

Noslēgums: 15. marts, 2023

Vieta: Valsts administrācijas skola, Raiņa bulvāris 4

Skolotāji: Inese Rjazanceva, Kristīne Koņina (runā latviešu, krievu un angļu valodā)


Lūdzam aizpildīt pieteikšanās anketu šeit: https://saite.lv/TLj

Vietu skaits ir ierobežots (grupā līdz 20 personām, plānotas 2 grupas). Jūs saņemsiet apstiprinājumu vai atteikumu, tiklīdz būs nokomplektētas grupas.


Kursu dalībniekiem, to ģimenes locekļiem un draugiem apmācību laikā būs iespēja piedalīties arī citās bezmaksas aktivitātēs, lai iepazītu Latvijas kultūru un dabu (radošajās darbnīcās, muzeju apmeklējumos u.c.).


Aktivitātes organizē biedrība "Radošās Idejas" Erasmus+ projekta „Vienoti kultūrā - Ukrainas bēgļu uzņemšana” (2022-1-LV01-KA210-ADU-000082312) ietvaros. Projektu finansē Eiropas Savienība.


Papildu informācijai lūdzam rakstīt uz societycreativeideas@gmail.com.


Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.Comments


bottom of page