top of page

Mūsu mājas – Latvija III

PMIF/6/2021/4/02Projekta mērķis ir sekmēt trešo valstu pilsoņu, kas likumīgi uzturas Latvijā, iekļaušanos sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī uzlabot pakalpojumu pieejamību mērķa grupai, nodrošinot 90 mācību vietas uz daudzveidīgu pieeju vērstos latviešu valodas mācību kursos.


Projekta mērķa grupa ir trešo valstu pilsoņi – tādu valstu pilsoņi, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi un kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā. Projekta mērķa grupas personām tiks piedāvāta iespēja apgūt latviešu valodas kursos 120 stundu apjomā.


Projekts tiek īstenots no 2021. gada 13. decembra līdz 2022. gada 30. septembrim. Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Latvijas valsts budžeta. Projekta īstenošanai biedrībai „Radošās Idejas” piešķirts finansējums 103 252,04 euro.


EN

Our Home – Latvia III, PMIF/6/2021/4/02


The aim of the project is to facilitate the integration of third-country nationals legally residing in Latvia into society, the education system and the labour market, as well as to

improve access to services for the target group by providing 90 study places in Latvian language courses with a diversified approach.


The target group of the project is third-country nationals - citizens of countries other than a Member State of the European Union, a country of the European Economic Area or the Swiss Confederation - and who are legally residing in the territory of Latvia. The target group will be offered 120 hours of Latvian language courses.


The project will run from 13 December 2021 to 30 September 2022. The project has received funding from the European Union Asylum, Migration and Integration Fund and the Latvian state budget. The association "Radošās Idejas" has been granted EUR 103 252.04.Comments


bottom of page