top of page

Improving communication with migrants for crisis preparedness: lessons learned from COVID-19

Komunikācijas uzlabošana ar migrantiem, lai sagatavotos krīzei: mācības no COVID-19Nr. PSF 2021/08


Projekta mērķis ir izstrādāt komunikācijas plānu, kas balstīts uz efektīvu tulkošanas praksi un politiku, lai ātri reaģēt uz pašreizējo krīzi un nākotnes ārkārtas situācijām, izplatot būtisku informāciju migrantu kopienās. Projekts arī stiprinās sadarbību starp Baltijas jūras reģiona valstīm, lai risinātu pārrobežu ārkārtas situācijas un izmantotu šīs sadarbības radītās zināšanas problēmu risināšanai vietējā un valsts līmenī.


Projektā tiks analizēta informācija, ko COVID-19 krīzes laikā sniedza ieinteresētās puses (valdības iestādes, uzņēmumi, universitātes, NVO un plašsaziņas līdzekļi) Igaunijā, Somijā un Latvijā. Šī analīze ļaus veikt salīdzinošu starpvalstu pētījumu, lai noteiktu virkni labas prakses piemēru, kas kalpos par pamatu jaunu tulkošanas politikas stratēģiju sagatavošanai. Rezultātā tiks izstrādātās pamatnostādnes būtiskas informācijas paziņošanai migrantiem, kas ne tikai veicinās ātrāku atveseļošanos no pašreizējās krīzes, bet arī varētu tikt pielietotas un pielāgotas, lai risinātu turpmākās ārkārtas situācijas Baltijas jūras reģionā.


Biedrība "Radošās Idejas" projektu īsteno sadarbībā ar Tallinas universitāti (Igaunija) un Helsinku universitāti (Somija).


Projekts tiek īstenots no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. oktobrim Baltijas jūras valstu padomes projektu atbalsta mehānisma ietvaros. Projekta īstenošanai biedrībai „Radošās Idejas” piešķirts finansējums 15 830 euro, projekta kopējais finansējums ir 63 278 euro.


Projekta mājas lapa.

Comments


bottom of page